Recent is een enquete onder de participanten gehouden. De uitslag willen wij graag met jullie delen

Algemeen beeld

De belangrijkste doelstelling van de Stichting Vertellen (SV) is bij de meeste respondenten (80% van de 40 reageerders) duidelijk, nl. het bevorderen en breder bekend maken van het verhalen vertellen in Nederland, het stimuleren van onderlinge contacten tussen vertellers en het aanbieden van deskundigheidsbevordering en professionele ondersteuning.

Belangrijkste zaken

De ontmoetingsdagen, de website en promotie van het vertellen worden als de belangrijkste zaken genoemd.

 • De ontmoetingsdagen scoren het hoogst, daaraan is ook de deelname het grootst. Degene die niet deelnemen noemen als oorzaak andere bezigheden/werk, maar zien de ontmoetingsdagen wel als een belangrijke activiteit. Ontmoetingsdagen spreken aan vanwege het contact én de thematische aanpak.
 • De website scoort beneden de maat en wordt onvoldoende gebruikt.
 • Noodzaak om het vertellen te promoten wordt ook als belangrijk punt aangemerkt. De deelname aan de Wereldverteldag (WVD), als belangrijke PR-activiteit, wordt minder nadrukkelijk genoemd.

Los van eigen (persoonlijke) belang worden zaken als informatie óver en het stimuleren ván vertellen als podiumkunst, scholing en professionalisering genoemd als de moeite waard.

Deelname activiteiten

De deelname aan de ontmoetingsdagen is het grootst. De WVD is minder prominent genoemd, maar conclusies over de deelname zijn daaraan moeilijk te verbinden.

Redelijk hoog is het percentage (22,5 %) dat niet of nauwelijks aan activiteiten van de SV deelneemt.

Betrokkenheid

De algemene betrokkenheid bij de activiteiten van de Stichting Vertellen is redelijk goed, maar overwegend passief. Er is gelegenheid om in contact te komen met andere vertellers m.n. door de ontmoetingsdagen. Maar ook door digitale media is het mogelijk goed op de hoogte te blijven.

Het grootste deel van de participanten ziet geen mogelijkheden actief bij te dragen aan de activiteiten. Slechts een klein percentage (10 %) wil meer betrokken raken en eventueel actief meewerken.

Wensen en behoeften

Achtereenvolgens zou meer aandacht moeten gaan naar:

 • De algemene promotie (en tevens imagoverbetering) van het vertellen als kunstvorm of ambacht.
 • Publieksgerichtheid en het aanboren van nieuw publiek buiten de kring    van vertellers.
 • De zakelijke kant van het (professioneel) verteller zijn.
 • Scholing en deskundigheidsbevordering.

Nieuwe werkgroepen voor Publiciteit en voor Scholing worden als wenselijk gezien, maar een groot percentage (57,5 %) ziet geen tijd en mogelijkheden daar daadwerkelijk aan bij te dragen.

Belangenbehartiging

Men vindt over het algemeen de belangenbehartiging door de SV van vertellers tot nu toe redelijk tot goed (70 %), maar wel een punt van aandacht voor de toekomst.

Participantenbijdrage

Men vindt over het algemeen dat de financiële bijdrage voor participanten redelijk tot goed is (75 %) en men heeft een redelijk beeld van wat er met dat geld gebeurt (70%).

 

Weinig genoemd

Een aantal zaken zoals vertelkringen, vertelpodia, het vertelmagazine en de ‘Erwaseens’-lijst, worden nauwelijks genoemd, ondanks het feit dat veel vertellers daarbij betrokken zijn of gebruik van maken.

Voorstellen voor uitbreiding van activiteiten

Er worden diverse voorstellen aangedragen waarvan de mogelijkheden het bespreken en onderzoeken waard zijn:

 • Rubriek FAQ op de website.
 • Boekbesprekingen en/of bibliografische informatie m.b.t. verhalen vertellen op de website.
 • Congres of symposium over vertellen.
 • Scholing van vertelkringen.
 • Belangenbehartiging van professionele vertellers.
 • Uitbreiding informatie over FEST via onze website.

 

Aandachtspunten voor het bestuur op basis van deze enquête

 1. De ontmoetingsdagen blijven een speerpunt. Er zal worden onderzocht of er behoefte is aan een extra ontmoetingsmoment en wat de inhoud daarvan moet zijn: verdieping, informatie, vertelweekend e.d.

We gaan actie ondernemen om de website aan te passen, waarbij de vertelagenda prioriteit krijgt

 1. De WVD is een PR-activiteit bij uitstek en moet meer aandacht krijgen. Het bestuur wil hierin zoveel mogelijk vertellers stimuleren om daaraan op enigerlei wijze deel te nemen.
 2. Diegenen die hebben aangegeven meer betrokken te willen zijn, worden actief benaderd om deel te nemen aan werkgroepen of andere activiteiten van de SV.
 3. Een nieuw PR-beleid is al ingezet en zal worden gecontinueerd.
 4. Tijdens de ontmoetingsdagen zal meer aandacht worden besteed aan o.a. scholing en zakelijke informatie.
 5. De ‘Erwaseens’-lijst en de nieuwsbrieven zullen ook gebruikt gaan worden om vaker over belangrijke zaken de mening van de participanten en vertellers te horen en zodoende een grotere inbreng te garanderen in het beleid en de activiteiten.

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).