ANBI

Stichting Vertellen is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat dit betekent is in de zogenaamde Geefwet beschreven. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, en tot en met 2017 mag je voor giften aan culturele ANBI's 25% extra aftrekken van de belastingen over een bedrag van € 5.000,- maximaal. Voor bedrijven geldt een verhoging van 50%.

De belastingdienst eist dat in verband met de ANBI status de volgende gegevens op de website publiek beschikbaar zijn:

  • naam: Stichting Vertellen
  • fiscaal nummer: 8087.85.606
  • contactgegevens
  • bestuurssamenstelling
  • doelstelling: Het stimuleren en het bevorderen van het vertellen in Nederland.  Speerpunt daarin is de ontmoetingsfunctie. De Stichting Vertellen vindt zich verantwoordelijk voor het ondersteunen en stimuleren van contacten tussen vertellers onderling en tussen vertellers en het publiek in de breedste zin en speelt daarin een centrale rol.
  • beleidsplan: lees het beleidsplan 2019-2021 voor onze visie, missie en doelstelling op de pagina jaarstukken. 
  • beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten worden alleen vergoed voor de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • verslag uitgeoefende activiteiten: lees de jaarverslagen op de pagina jaarstukken.
  • financiële verantwoording: lees de jaarlijkse verslagen, de kosten en baten, de balans op de pagina jaarstukken.
book-2929646_1920
book-2929646_1920
book-2929646_1920