Privacy Verklaring

Stichting Vertellen is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Vertellen is gevestigd in Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland onder nummer 32077682 0000.

Waarom slaan wij gegevens op?

Wij slaan gegevens op om diensten t.b.v. onze participanten uit te kunnen voeren. Onze doelen staan beschreven in onze beleidsnota. Wij houden de volgende gegevens bij:

Participant gegevens

Op onze website (www.stichtingvertellen.nl) slaan wij in de eerste plaats de basisgegevens van onze participanten op: inlognaam, wachtwoord (wat wij niet kunnen lezen) en een e-mail adres. Deze gegevens zijn nodig voor registratie, om de participanten toegang te geven tot hun gegevens en om met hen te kunnen communiceren. Participanten vullen deze gegevens bij aanmelding zelf in en kunnen ten allen tijde deze gegevens wijzigen.

De overige gegevens die wij bewaren worden door de participant zelf ingevuld en betreft informatie die de participant wil delen met bezoekers van de website. Doel van de informatie is om het mogelijk te maken dat de participant zich op onze website voorstelt aan geïnteresseerden en om het mogelijk te maken voor de stichting om met de participanten te kunnen communiceren.

De informatie staat geregistreerd op de website van Stichting Vertellen. Grondslag voor de opslag van deze gegevens is de overeenkomst tussen de participant en de stichting vertellen.

Nieuwsbrief 

Wij versturen onze nieuwsbrief naar participanten en oud participanten. Deze gegevens worden afzonderlijk bewaard. Deze gegevens blijven bewaard tot opheffing van Stichting Vertellen.

Het is mogelijk om op de Service pagina aan de stichting te vragen de gegevens te verwijden. Dit kan ook onderaan de nieuwsbrief met 2 keuzes: alle gegevens verwijderen of alleen geen nieuwsbrief meer ontvangen. De informatie wordt geregistreerd op de website.

Erwaseens forum

Stichting Vertellen host in samenwerking met de Vertelacademie op hun forum website het zogenaamde Erwaseens forum waar vertellers en geïnteresseerden informatie en vragen en antwoorden kunnen delen. De voorwaarden zoals die gelden voor het Vertelacademie forum zijn ook op dit forum van toepassing. Zie bij de Vertelacademie.

Vertelkringen en vertelpodia

Dit zijn openbare gegevens die door ons op verzoek van de vertelkring of het vertelpodium op de website worden gepubliceerd. De gegevens blijven bewaard tot opzegging.

Inschrijving voor evenementen

De gegevens van personen die zich inschrijven voor een event worden op onze website bewaard tot het volgende event. Als dit meer dan een jaar na het vorige event is worden de gegevens verwijderd. Betalingsgegevens worden conform de verplichte bewaartermijn (zeven jaar) bewaard.

Vertel- en cursusagenda

Op onze website onderhouden we een agenda. Participanten kunnen daar vertelvoorstellingen en vertelcursussen delen. De participanten vullen de gegevens zelf in. De gegevens betreffen zowel details van de voorstelling of cursus als van de locatie. De naam van de invuller wordt ook bijgehouden.

De gegevens blijven bewaard zolang Stichting Vertellen bestaat zodat gebruikers de ingevulde gegevens kunnen hergebruiken. Informatie hierover plaatsen we op de handleiding. Alleen participanten kunnen deze gegevens invullen.

Foto’s

Stichting Vertellen bewaart foto’s om op pagina’s te tonen. Deze foto’s zijn publiek domein. Indien een persoon meent dat een foto onterecht wordt getoond kan deze persoon daar een klacht over indienen bij info@stichtingvertellen.nl

Toegang tot de gegevens

Voor zover medewerkers van Stichting Vertellen bij deze gegevens kunnen is dit beperkt tot de voorzitter, de webmaster, de penningmeester en de contactsecretaris van de Stichting Vertellen

Omgang met de gegevens

Delen van gegevens

De gegevens op de website worden niet gedeeld anders dan voor systeemtechnische redenen of vanwege wettelijke verplichtingen.

De web hosting leverancier, de firma Studio de Oorzaak, heeft toegang tot de website om zijn werk te kunnen doen. Stichting Vertellen heeft met Studio de Oorzaak een verwerkingsovereenkomst waarin de verantwoordelijkheden zijn geregeld.

Duur van bewaring

De gegevens van participanten worden na opzegging bewaard conform de verplichte bewaarduur van de belastingdienst. Op dit moment is dat zeven jaar. De gegevens van oud participanten worden bewaard zolang zij de instemming daarvoor niet intrekken resp. zolang de bewaartermijn voor de belastingen niet is verstreken. Als Stichting Vertellen ophoudt te bestaan worden de gegevens vernietigd.

Inschrijvingen voor evenementen worden maximaal een jaar bewaard.

Minderjarigen

Stichting Vertellen heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@stichingvertellen.nl 

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief aantasten. Er worden gemaakt van functionele cookies en analyse-cookies, niet van marketing-cookies. Onder het type analyse-cookies vallen ook cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

Google analytics

Op deze site gebruiken wij  Google Analytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek. Daarbij hebben wij maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • In de statistieken wordt uw IP-adres geanonymiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden
  • ‘gegevens delen’ is uitgeze
  • Wij gebruiken Google Analytics  cookies alleen om het gebruik van onze website te analyseren. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies
  • Google kan de informatie die zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Beveiliging

Wij verklaren dat wij uw gegevens naar beste kunnen beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van adequate maatregelen, op basis van de huidige stand van de techniek en passend bij het type en de gevoeligheid van de persoonsgegevens.

 Rechten